ЗӨВЛӨГӨӨ МЭДЭЭЛЭЛ :  
  ОНЛАЙН ТУСЛАХ  
    УТАС: 70119498   70119484   70118471 |   И-МЭЙЛ: info@eec.mn  
ЗАХИРЛЫН МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт дэвшүүлсэн Эрдэм боловсролтой Монгол хүнбүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд заасан үндэсний боловсролын тогтолцоог олон улсын түвшинд ойртуулан төгөлдөржүүлэх, бүх шатны сургуулиудыг олон улсын нийтлэг жишигт нийцсэн сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрөөр хичээллэх боломжийг хангах, бүх шатны сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, сургалтын орчныг сайжруулах, суралцагчдад үзүүлэх нийгмийн баталгааг нэмэгдүүлэх нь энэ салбарын тэргүүний зорилт болж байна.


Дэлгэрэнгүй »
ШАЛГУУЛАГЧИЙН БУЛАНГИЙН ХӨТӨЧ

Шалгуулагчийн булангийн хөтөч нь Элсэлтийн Ерөнхий шалгалтын онлайн бүртгэлд бүртгэлтэй шалгуулагч хэрхэн

  • Зурагаа оруулах
  • Бүртгэлийн хуудсаа хэвлэж авах
  • Болон бусад хэрэгтэй мэдээ мэдээллээр хангах

зорилготой юм.


Дэлгэрэнгүй »
« 1 2 »
ЭЕШ 2015 СУУДЛЫН ХУВААРИА ЭНД ДАРЖ ХЭВЛЭН АВНА УУ.
ШАЛГУУЛАГЧИЙН БУЛАН
BizNetwork танилууддаа түгээх Share with mixx.mn

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭЛСЭЛТИЙН ЖУРАМ


НЭГ.  ЕРӨНХИЙ ЗҮЙЛ
1.1.     Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамнаас батлан гаргасан  “Оюутан элсүүлэх үлгэрчилсэн журам”-ыг үндэслэн боловсруулсан энэхүү журмыг баримтлан Монгол Улсын Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль оюутан элсүүлэн суралцуулах болно.
1.2.     Элсэлтийн ажлыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комисс удирдан зохион байгуулна.
1.3.     Төрийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгж, иргэдээс ирүүлсэн эрэлт хэрэгцээ, захиалга, сургуулийн материаллаг бааз, багшлах бүрэлдэхүүний хангамж зэргээс хамааран Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны Яамны тогтоосон элсэгчдийн хяналтын тоонд багтаан оюутан элсүүлнэ.
1.4.     ШУТИС-ийн элсэлтийн комиссын гол зорилго нь элсэгчдийн мэдлэг, авъяас чадварыг үндэслэн үнэн зөвөөр сонгон шалгаруулахад оршино.

ХОЕР. ЭЛСЭЛТИЙН КОМИССЫГ БАЙГУУЛАХ
2.1.     Элсэлтийн комиссыг ШУТИС-ийн Ректорын тушаалаар томилон ажиллуулна.
2.2.     Элсэлтийн комиссын гишүүдийн ажил үүргийн хуваарилалт, оюутан элсүүлэх арга хэлбэр, элсэлтийн үед баримтлах хэм хэмжээ, дэг журам, элсэгчдийн материалыг шалгах болон ур чадварын шалгалтыг зохион байгуулан авах, өргөдөл гомдлыг барагдуулах, элсэлтийн явцад хяналт тавих зэрэг үйл ажиллагааг энэхүү комисс зохицуулах болно.
   
ГУРАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ
3.1.    Улаанбаатар хотоос элсэх элсэгчид 2011.06.30-2011.07.05-ны өдрүүдэд ШУТИС-ийн Элсэгчийн бүртгэлийн вэб хаягаар орж бүртгүүлнэ. (Вэб хаяг: www.elselt.edu.mn, www.must.edu.mn )
3.2.    Аймгаас элсэх элсэгчид МИДСК-ын элсэлтийн журмын дагуу заасан хугацаанд холбогдох материалыг бүрдүүлнэ. (ШУТИС-ийн Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургуульд элсэх хүсэлтэй элсэгчид 2011.06.30-2011.07.05-ны хооронд Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн Сургуульд бүртгүүлнэ.)
3.3.    ШУТИС-д элсэхийг хүсэгчид нь ерөнхий шалгалтуудыг заавал өгч нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу бүлэг бүрд тавигдсан ерөнхий шалгалтанд авбал зохих босго оноог хангасан байна.
3.4.    Аймгаас оюутан элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн уг аймагт оршин суугаа иргэд, Улаанбаатар хотоос элсүүлэх хуваарь дээр зөвхөн Улаанбаатар хотод ЕБДС төгссөн буюу байнга оршин  суугаа иргэд бүртгүүлэх эрхтэй.
3.5.    ШУТИС-д элсэхийг хүссэн хүмүүс зөвхөн нэг бүлэгт бүртгүүлнэ. 
3.6.    Элсэлтийн материалыг хуурамчаар бүрдүүлсэнтэй холбогдон гарах хариуцлагыг шалгуулагч өөрөө хүлээнэ.

ДӨРӨВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ ЭЛСҮҮЛЭХ
4.1.    Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагаас эрх олгогдсон хөндлөнгийн байгууллагын зохион байгуулсан ерөнхий шалгалтын оноог үндэслэн тус сургуульд оюутан элсүүлнэ. Элсүүлэх бүлэг тус бүрээр оноог нэгдүгээр хавсралтад заасны дагуу тооцно.
4.2.    Ерөнхий шалгалтын хичээл 1 ба хичээл 2-ын оноог нэгдүгээр хавсралтад заасан харьцаагаар аван нэмж нийт оноог гаргана. Бүртгэл хийх эцсийн хугацаа дууссаны дараа  бүлэг бүрээр шалгуулагчдыг нийт авсан онооны дарааллаар жагсааж, хяналтын тоог баримтлан хоёрдугаар хавсралтад заагдсан мэргэжлүүдээс сонгуулж, элсүүлэн суралцуулна.
4.3.    Шалгуулагчдын нийт оноо тэнцсэн тохиолдолд эхлээд ерөнхий шалгалтанд   хичээл 1-т үзүүлсэн дүн, дараа нь хичээл 2-т үзүүлсэн дүнг болон гүйцэтгэлийн хувийг тус тус харьцуулж шийдвэрлэнэ.
4.4.    Улаанбаатар хотоос III бүлэгт заагдсан мэргэжлээр элсэх хүсэлтэй элсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгөх ба энэхүү шалгалтыг ШУТИС-ийн элсэлтийн комиссоос зарласан хугацаанд зохион явуулна.
4.5.    Хөдөө орон нутгаас III бүлэгт заагдсан мэргэжлээр элсэх хүсэлтэй элсэгчид ерөнхий шалгалтаас гадна хар зургийн ур чадварын шалгалт өгөх ба энэхүү шалгалтыг МИДСК-аас тухайн орон нутагт томилогдсон элсэлтийн комисс  зарласан хугацаанд зохион явуулна.
4.6.    Бүлэг бүрээр хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан элсэгчдийн нэрсийг заасан хугацаанд мэдээлнэ.
4.7.    Эдгээр тэнцсэн элсэгчид нь дурьдсан хугацаанд доорхи газруудад иргэний үнэмлэх, ерөнхий шалгалтын батламжтай өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж хуваарь сонголт хийнэ. Үүнд: 
•    хөдөө орон нутгаас элсэгчид нь тухайн оршин суугаа аймагт МИДСК-оос томилогдсон Элсэлтийн комисст 
•    Улаанбаатар хотоос элсэгчид нь Улаанбаатар хот дахь ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст
4.8.    Элсэгчид нь тухайн бүртгүүлсэн бүлгийн мэргэжлүүдээс нийт авсан онооны дарааллаар хуваарь сонгож, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авна. Хэрэв тухайн жагсаалтанд байгаа элсэгч дурьдсан хугацаанд хуваарь сонгоогүй тохиолдолд жагсаалтын дараагийн элсэгчдээр хуваарь сонгуулна.
4.9.    2010 оны Улсын олимпиад болон Техник-технологийн Улсын олимпиадад 1-3 байр эзэлсэн, энэ онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгч нь олимпиадад оролцсон чиглэлээрээ элсэхийг хүсвэл тухайн мэргэжлээр шууд элсэн суралцана. (Техник-технологийн Улсын олимпиадын хувьд 2 жилд нэг удаа зохиогддог олимпиадын 2010 оны амжилтыг харгалзана)
4.10.    2011 оны улс, хот, бүсийн чанартай олимпиадад 1-10 байр эзэлсэн, 2011 онд ерөнхий боловсролын дунд сургууль төгсөгчид ерөнхий шалгалт өгч, босго оноог давсан тохиолдолд олимпиадад оролцсон чиглэлийн дагуу мэргэжлээр шууд элсэн суралцах эрхтэй бөгөөд энэхүү журмын 3.1-т заасан бүртгэлийн хугацаанд багтан ШУТИС-ийн Элсэлтийн комисст хүсэлтээ гаргасан байх шаардлагатай.
4.11.    Дээд боловсролтой иргэн хоёр дахь дээд боловсрол эзэмших хүсэлтэй бол өмнө нь төгссөн сургуулийн дээд боловсролын дипломыг үндэслэн “ШУТИС-д давхар мэргэжлээр суралцах журам”-ын дагуу элсүүлнэ. Энэ тохиолдолд зарим тодорхой мэргэжлүүдээр сургуулийн зүгээс дээд боловсролтой иргэн элсүүлэх тоонд хязгаарлалт тавьж болно.
4.12.    ШУТИС-ийн гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах сургуулийг тухайн онд төгссөн төгсөгчдөөс бүх хичээлдээ В ба түүнээс дээш үнэлгээтэй суралцан ерөнхий шалгалт өгч, тусгайлсан босго оноог давсан төгсөгчдийг хуваарилагдсан мэргэжлүүдээс онооны жагсаалтаар нь мэргэжил сонгуулж шууд элсүүлнэ.
4.13.    ШУТИС-д элсэхийг хүссэн гадаадын иргэдийн асуудлыг холбогдох журмаар зохицуулна.
4.14.    ШУТИС-ийн харъяа Орхон аймаг дахь технологийн сургууль, Сүхбаатар аймаг дахь технологийн сургууль, Өвөрхангай аймаг дахь технологийн  сургуулийн элсэлтийн журам тус бүр боловсруулагдаж зарлагдана.

Жич:    Оюутан элсүүлэхтэй холбогдолтой аливаа маргааныг  элсэлтийн шалгалтын комисс эцэслэн шийдвэрлэнэ.   
Нэг бүлгээс нөгөөд шилжүүлэн элсүүлэхгүй.

ТАВ. ЭЛСЭГЧДИЙГ БҮРТГЭХ
5.1.    Сургалтын төлбөрөө бүрэн төлсөн, суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан хүмүүс 2011.08.22-2011.08.27-ны өдрүүдэд бүрэлдэхүүн сургуулиуд дээр бүртгүүлэн хичээл сонголтыг хийнэ.
Жич:  2011-2012 оны хичээлийн жил 2011 оны 08 сарын 29-нд эхэлнэ.

5.2.    Хяналтын тоонд багтан элсэх болзол хангасан хүмүүс эрүүл мэндийн үзлэгт орж оюутны эрүүл мэндийн хуудас нээлгэнэ.
5.3.    Суралцах гэрээ байгуулах эрхийн бичиг авсан боловч заасан хугацаанд ирж бүртгүүлээгүй элсэгчдийг гэрээ байгуулахаас татгалзсан гэж үзэж элсэх эрхийг хүчингүй болсонд тооцно.
       

Нэмэлт тайлбар:     Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн бүртгэл болон хуваарь
сонголтыг Монголын Их Дээд Сургуулиудын Консорциум (МИДСК) зохион байгуулах болно. 

Хавсралт 1

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН 2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ БҮЛГҮҮД

д\д

Бүлэг

Ерөнхий шалгалтын оноог тооцох хичээлүүд

Ерөнхий шалгалтуудын хичээлүүдийн оноог тооцон авах хувь*

Нийт оноо=(хичээл 1) оноо+ (хичээл 2) оноо

Бүртгүүлэхэд ерөнхий шалгалтанд авсан байх шаардлагатай босго оноо**

/нийт  авбал зохих онооноос авсан байх шаардлагатай хувь/

Ур чадварын шалгалт

Нэмэлт шалгуур

хичээл 1

хичээл 2

1

I бүлэг

 

 

·          Математик

·          Физик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 -  50%

55% (хичээл 1-ийн хувьд)

-

 

2

II бүлэг

 

 

·          Хими

·          Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 -  50%

50% (хичээл 1-ийн хувьд)

-

 

3

III бүлэг

 

 

 

·          Математик

Ур чадварын шалгалт - 100%

хичээл 2 - 50%

50% (хичээл 2-ын хувьд)

Хар зургийн ур чадварын шалгалт***

(Улаанбаатар хотоос элсэгчид)

Хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт****

(хөдөө орон нутгаас элсэгчид)

4

IV бүлэг

 

 

·          Математик

·          Гадаад хэл /Англи эсвэл Орос хэл/

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 -  50%

55% (хичээл 1-ийн хувьд)

-

 

5

V бүлэг

 

 

·          Нийгмийн тухай мэдлэг

·          Математик

хичээл 1 - 100%

хичээл 2 -  50%

55% (хичээл 1-ын хувьд)

-

 


* - Бодох аргачлал:
Ерөнхий шалгалтын хичээлүүдийн оноог (100%+50%) гэсэн харьцаагаар авч нэмж тооцно. Хэрэв та Ерөнхий шалгалт өгч хичээл 1-д 700 оноо, хичээл 2-т 400 оноо авсан бол Таны нийлбэр оноо х=700+(400/2)=900 оноо

**   -    Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн хувьд босго оноог тооцохгүй.
*** -    Улаанбаатар хотод явагдах III бүлгийн хар зургийн ур чадварын шалгалтын хугацааг жич зарлана.
**** -    Хөдөө орон нутгаас элсэгчдийн хар зургийн ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтыг МИДСК-оос томилогдсон элсэлтийн комисс тухайн орон
нутагт зохион байгуулна.
 

Хавсралт 2

МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
2011-2012 ОНЫ ХИЧЭЭЛИЙН ЖИЛД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ МЭРГЭЖЛҮҮД

 

N

Мэргэжил

Харъяалагдах бүлэг

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 1-ийн нэр

Босго оноо

(зөвхөн  хичээл 1-ийн хувьд)

Ерөнхий шалгалт өгөх хичээл 2-ын нэр

(босго оноо тооцохгүй)

Нэмэлт шалгалт

хувиар

 

Сургууль: БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ

1

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Барилгын бүтээц, эдлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Авто замын барилга

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Усны нөөц, экологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Сантехник, инженерийн байгууламж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Усны барилга байгууламж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Халаалт, агаар сэлгэлт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Хаягдал боловсруулах технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

10

Архитектур

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

11

Барилгын менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

12

Усны менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ГЕОЛОГИ, ГАЗРЫН ТОСНЫ СУРГУУЛЬ

1

Геологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Инженер геологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Газрын тосны хадгалалт, тээвэрлэлт – Нефть, хийн хадгалалт, тээвэрлэлт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Газрын тосны өрөмдлөг – Нефть, хийн  өрөмдлөг

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник, технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Ашигт малтмалын эрэл хайгуулын геофизик

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

 

Сургууль: КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ

1

Компьютерийн програм хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Мэдээллийн систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Компьютерийн техник хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Компьютерийн удирдлагатай систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Компьютерийн системийн хамгаалал

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Хүний нөөцийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

7

Санхүүгийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

8

Маркетингийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

9

Төрийн захиргааны менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

10

Мэдээллийн системийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

11

Жижиг,  дунд үйлдвэрийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ

1

Техникийн мэргэжлийн орчуулга

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

2

Компьютер гадаад хэл

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: МАТЕМАТИКИЙН СУРГУУЛЬ

1

Инженер математик

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Инженер багш

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Инженерийн процессын загварчлал

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Инженерийн бэлтгэл

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

 

Сургууль: МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Инженер физик

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Физик экологи – Үйлдвэрийн экологийн инженер

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Химийн шинжилгээ, орчны хяналт– Аналитик хими

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

4

Органик бодисын технологи –Органик хими

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

5

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

6

Нефтийн боловсруулалтын химийн технологи –Нефтийн бүтээгдэхүүний химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

7

Химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

8

Материал судлал, шинэ материалын химийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

 

Сургууль: МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН  СУРГУУЛЬ

1

Автомашин  ашиглалт,  авто аж ахуй

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Нисэх техникийн механик

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Металл судлал, технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Металл боловсруулалт, засварын үйлдвэрлэл

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Дотоод шаталтын хөдөлгүүр

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Машины электрон систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн машин, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Тээврийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

10

Олон улсын тээврийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

11

Логистик менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ХҮНСНИЙ ИНЖЕНЕР, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Хүнсний үйлдвэрийн машин аппарат

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

4

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

5

Хүнсний хими технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

6

Хүнсний биотехнологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

7

Хүнсний микробиологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

8

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

9

Хоол зүй, тэжээхүй ухаан

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

10

Хүнсний үйлдвэрийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: МЭДЭЭЛЭЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Холбооны сүлжээ, холболтын технологи– Цахилгаан холбоо

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Мэдээллийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Мэдээллийн системийн автоматжуулалт– Мэдээлэл, номын сангийн автомжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Мэдээллийн сүлжээ

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Мэдээлэл хэмжлийн электроник

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Утасгүй холбоо – Радио холбоо

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Телевизийн техник технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Шуудан холбоо

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Оптик холбоо

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

10

Электрон систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

11

Харилцаа холбооны менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: НИЙГМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Нийгмийн ажил

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

55%

Математик

 

2

Соёл судлал

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

55%

Математик

 

3

Аялал жуулчлалын менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

4

Олон нийттэй харилцах ажил

V БҮЛЭГ

Нийгмийн тухай мэдлэг

55%

Математик

 

 

 

Сургууль: УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

1

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Уул уурхайн  машин тоног төхөөрөмж    

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Уул уурхайн маркшейдер

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Геодези

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Геодезийн мэдээлэл зүй – Сансрын геодези астрономи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Эдэлбэр газрын кадастр, зураглал

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Уул уурхайн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ ДИЗАЙНЫ  СУРГУУЛЬ

1

Мебель модон эдлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Ойн үйлдвэрлэлийн технологи, тоног төхөөрөмж –Ойн инженер

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Хөнгөн үйлдвэрийн автоматжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Барилгын модон хийцийн технологи –Барилгын модон эдлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Арьс ширэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологи - Үслэг, арьс ширэн эдлэлийн технологи 

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Хөнгөн үйлдвэрийн  машин тоног төхөөрөмж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Үйлдвэрлэлийн дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

10

Нэхмэл эдлэлийн дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

11

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи - Оёмол  бүтээгдэхүүний технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

12

Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

13

Хувцасны дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

14

Арьс ширэн эдлэлийн  загвар зохион бүтээлт

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

15

Мебель модон эдлэлийн дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

16

Компьютерийн график дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

17

Хэвлэлийн график дизайн

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

18

Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ

1

Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж - Аж үйлдвэрийн дулаан хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Хөргөлтийн технологи ба кондиционерийн систем – Аж үйлдвэрийн хөргөлтийн  төхөөрөмжийн ашиглалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Дулааны процессын автоматжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Дулааны цахилгаан станц

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Үйлдвэрийн экологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Цахилгаан систем

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

9

Цахилгаан, электроник

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

10

Компьютерийн техник

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

11

Сэргээгдэх эрчим хүч

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

12

Цахилгаан хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

13

Эрчим хүчний салбарын менежмент – Эрчим хүчний менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

1

Компьютерийн програм хангамж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

2

Халаалт, агаар сэлгэлт

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

3

Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

4

Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилга

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

5

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

6

Өргөн тээвэрлэх барилга замын машин

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

7

Барилгын материалын үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

8

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

9

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

10

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

II БҮЛЭГ

Хими

50%

Математик

 

11

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн  технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

12

Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи

I БҮЛЭГ

Математик

55%

Физик

 

13

Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

III БҮЛЭГ

Математик

50%

 

Ур чадварын шалгалт

14

Гадаад хэлний орчуулга

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

15

Санхүүгийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

16

Хүнсний үйлдвэрийн менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

17

Барилгын менежмент

IV БҮЛЭГ

Математик

55%

Гадаад хэл

 

 

Сургууль: ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ*

1

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

2

Автомашин ашиглалт авто аж ахуй

3

Металлурги

4

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмж

5

Уул уурхайн машин тоног төхөөрөмж

6

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

7

Ашигт малтмал баяжуулалтын технологи

8

Компьютерийн техник хангамж

 

Сургууль: ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ*

1

Орчуулга, Англи хэл

2

Үйлдвэрлэлийн менежмент

3

Санхүүгийн менежмент

4

Компьютерийн программ хангамж

5

Автомашин ашиглалт, авто аж ахуй

6

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи

7

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

8

Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт

9

Өргөн тээвэрлэх барилга замын машин төхөөрөмж

10

Оёдлын үйлдвэрийн технологи

 

Сургууль: СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР СУРГУУЛЬ*

1

Компьютерийн програм хангамж

2

Санхүүгийн менежмент

3

Төрийн захиргааны менежмент

ЖИЧ:    * - ШУТИС-ийн харъяа Эрдэнэтийн технологийн сургууль, Сүхбаатар аймаг дахь салбар сургууль, Өвөрхангай аймаг дахь технологийн  сургуулиудын элсэлт тусдаа журмаар зохион байгуулагдан явагдана.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорхи хаягаар холбогдон авна уу.

ШУТИС-ийн Улаанбаатар хот дахь Элсэлтийн комиссын хаяг:

Харилцах утас :    324319
324590-1021
324590-1022
Факс:    976-11-318152
e-mail:    testcenter@must.edu.mn, admissn@must.edu.mn
Веб хаяг:    http://www.must.edu.mn, http://www.elselt.edu.mn,

Шуудангийн хаяг:    ш/х-520, Улаанбаатар-46,
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,
Элсэлтийн комисс
Байрлал:    Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, Бага тойруу-8
Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургууль,
Элсэлтийн комисс:
•    Хичээлийн төв байр 213,  215,  217 тоот өрөө

ШУТИС-ийн бүрэлдэхүүн болон салбар сургуулиудын харилцах хаяг:


БАРИЛГЫН ИНЖЕНЕР, АРХИТЕКТУРЫН СУРГУУЛЬ
Захирал            доктор (Ph.D),  профессор  П.Отгонбаяр                                утас 323519, факс 323519, 
    Захирлын туслах        323519, 324590-2001
Сургалтын алба            324590-2002, ninj@must.edu.mn

ГЕОЛОГИ, ГАЗРЫН ТОСНЫ СУРГУУЛЬ    
Захирал              доктор (Ph.D), дэд профессор Д.Оюун
утас 312291, 
Захирлын туслах        312291
Сургалтын алба            324590-2202, baaskanil@yahoo.com

КОМПЬЮТЕРИЙН ТЕХНИК, МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГУУЛЬ    
Захирлын үүрэг гүйцэтгэгч    Ц.Тэнгис
Утас 70150425, 
Захирлын туслах        70150425
Сургалтын алба            70150429, 70150428  tengis@must.edu.mn

МАТЕМАТИКИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал            доктор (Ph.D),  дэд профессор Т.Намнан
Утас 322283,
Захирлын туслах        324590-2305
Сургалтын алба            324590-2303, donyam@must.edu.mn       

МАТЕРИАЛЫН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал            доктор (Ph.D),  профессор П.Мөнхбаатар
утас 323659, munkhbtr@must.edu.mn
Захирлын туслах:        323659
Сургалтын алба         324590-2402,   narants@must.edu.mn

МЕХАНИК ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:            доктор (Ph.D),  профессор Д.Дэлэг
Утас-341913,   deleg@must.edu.mn
Захирлын туслах:        341913
Сургалтын алба            70110534, g.mechanical@yahoo.com

ХYНСНИЙ ИНЖЕНЕР, БИОТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ    
Захирал            доктор (Ph.D) Б.Туяацэцэг
утас 311907, foodpr@must.edu.mn
Захирлын туслах        311907
Сургалтын алба:        324590-2606 pjvjoy@yahoo.com

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:             доктор(Ph.D), профессор  Л.Батхишиг
Утас 70151333   
Захирлын туслах:        70151333
Сургалтын алба         70152333 erdenekhuu@itie.mng.net

НИЙГМИЙН ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал              доктор(Ph.D) Б.Пүрэвсүрэн  
утас 321184, puujgee@must.edu.mn
Факс: 976-11-321184
Сургалтын алба            324590-2502, bbatulzii@yahoo.com

ХЭЛНИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРГУУЛЬ
    Захирал              доктор (Ph.D) дэд профессор Д.Болд
Утас    321974,  
    Захирлын туслах        324590 – 2101   
Сургалтын алба            324590-2102,  enkhbaatar_ts@must.edu.mn

УУЛ УУРХАЙН ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:            доктор(Ph.D), профессор Л.Пүрэв
Утас 312485, 
Захирлын туслах:        312485
Сургалтын алба            324590-2706, orhoot@yahoo.com.au

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ДИЗАЙНЫ СУРГУУЛЬ
Захирал:             доктор (Ph.D),  дэд профессор Т.Амаржаргалан 
утас 70135010, amar_t99@yahoo.com
Захирлын туслах:                   70135011
Сургалтын алба:        70135012, ariunbolordavaa@yahoo.com

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ИНЖЕНЕРИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал            доктор (Ph.D),  профессор Х.Энхжаргал
утас 323579, enkhjargal@must.edu.mn
Захирлын туслах        323579
Сургалтын алба            324590-2802, arslan8835@yahoo.com

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ    
Захирал:            доктор (Ph.D), профессор  С.Цэвэл
Утас:                 24455,
Факс:                 976-37-24455, 24735
E-mail:                tsevel_s@yahoo.com
Сургуулийн байршил, хаяг:    ДаТС нь Дархан  – Уул аймгийн Дархан сумын 15 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт (Шинэ Дархан) байрладаг.

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:            доктор (Ph.D) Б.Сайнжаргал
Утас:                22089,        
Факс:                01-322-22089
E-mail:                uv_ts@mongol.net
Сургуулийн байршил, хаяг:    Тус Технологийн сургууль нь Улаанбаатар хотоос баруун урагш 420 км зайд оршдог Өвөрхангай аймгийн төв Арвайхээрт байрладаг.

ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:            доктор (Ph.D), дэд профессор Ж.Лхагвасүрэн
Утас:                73421
Факс:                976-035-73421
E-mail:                s_echimeg@yahoo.com
Сургуулийн байршил, хаяг:    Эрдэнэтийн Технологийн Сургууль нь Орхон аймгийн Баян-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт байрладаг.

СҮХБААТАР АЙМАГ ДАХЬ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ
Захирал:            М. Хүрлээ
Утас:                21217
Факс:                976-1512-21217
E-mail:                enhtsg@yahoo.com
Сургуулийн байршил, хаяг:    Сүхбаатар аймаг, Баруун-Урт хотын  нутаг дэвсгэрт байрладаг.
 

Танд туслахад бэлэн байна

Даваа - Баасан
08:00-17:00

70119498
70119484
70118471
  ОНЛАЙН ТУСЛАХ