Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Польш улсын элсэлтийн шалгалт

Польш улсын элсэлтийн шалгалт

Шалгалтын  стандартыг зохиох групп байгуулагдана. /Энэ группд үндсэндээ туршлагатай  багш нар, зөвлөхүүд, аргачлалын  асуудлаарх академийн зөвлөхийн төлөөлөгчид, их сургуулийн багш нар, зохиол сэдвийн материалын зохиогчид ордог/ Анкетнаас шүүмжлэл авах замаар даалгавруудаа 8000 төрөл вариантаар өөрчилж, шинэчлэн найруулан,  цаашид бүх төрлийн бүсийн төвд хэлэлцүүлэхээр  илгээдэг.
Стандарт болон бүх тайлбар саналуудад дүн шинжилгээ хийсний үр дүнд их хэмжээний өөрчлөлт загварууд ордог.

Тестийн хүнд эсэхийн талаар ялгатай байдлууд нь дээд боловсролын байгууллагууд болон хэвлэл мэдээллээр явагддаг. Өрнийн маргааны нэгэн гол сэдэв нь болдог. Тестийн энэхүү  хүнд, хөнгөн ялгаатай түвшинтэй шалгалтууд нь (хичээл тус бүрээр) дээд боловсролын байгууллагуудад оюутан элсүүлэх нөхцөл байдалд ихээр нөлөөлдөг.

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.