Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Украйн улсын элсэлтийн шалгалт

Украин улсын элсэлтийн шалгалт

 
Тестийн технологийн төв элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулдаг.
Төгсөгчдийн боловсролын ололт, амжилтыг гадны тестээр үнэлдэг.
Туршилт шалгалтыг зохион байгуулдаг.
Зохион байгуулалт нь
 • Тестийн технологийн төв, бүсийн төв
 • Нэгдсэн нэг хөтөлбөр, ижил формат, шалгалтын нэгдсэн журамаар явагддаг.
 • Цаасаар тест авах, хаалттай ба нээлттэй формат ашигладаг.
 • Хаалттай баазаас авах даалгавар замаар явуулдаг.
 • Нээлттэй даалгаврыг хоёр дахин үнэлэх зарчмаарявдаг.

Тестийн чанарын хангалтыг доорх байдлаар тавьдаг.

 • Даалгавар зохиогчдыг бэлтгэх
 • Шалгалтанд тавигдах стандартыг хийх
 • Тестийн даалгаврын стандартчилал ба логик бүтцийг боловсруулан хэрэгжүүлэх

(Онцлог нь анхдагч даалгаврыг хийх, матрицд оруулах, батлуулах, дахин хянах, баазд байрлуулах). Тестийн чанарыг бүхэлд нь үнэлэх

Тестийн үр дүнгийн бодит байдлыг хангахдаа дараах ажлуудыг хийнэ.

·        Ажлыг савхан кодоор кодлоно
·        Хариултын бланкийг сканердах, компьютерт боловсруулалт хийх, баталгаажуулах
·        Сурагчдыг бланктай ажиллуулж сургах
·        Даалгаврыг нэгдсэн үнэлгээний схемээр үнэлэх
·        Шалгагч нарыг бэлтгэх
·        үр дүнгийн шкала тогтоох, үр дүнд тайлал хийх

Тестийн аюулгүй байдал хангах талаар

 • Тест боловсруулах ажилтнууд нууцлалт задруулахгүй байх хариуцлагын талаар гэрээ байгуулна.
 • Ажлын байранд нэвтрэхэд хязгаарлалт тогтооно.
 • Мэдээллийн системийг хамгаална.
 • Материалыг хувилан олшруулах, битүүмжлэх ажиллагааг төв дээр хийнэ.
 • Бие төлөөлөгч буюу тусгай холбоогоор илгээнэ.
 • Шалгалтын журмыг чанд мөрдөж, цаг хугацаанд нь битүүмжилнэ.
 • Шалгалтын журмын дагуу комиссыг байлцуулан шалгалтын үр дүнд тайлал хийнэ.

Мэдээллийн аюулгүй байдалыг хангах талаар

 • Боловсруулах ба хэвлэх явцад мэдээлэд алдагдах

(~ 2 сая дэвтэр, 96 тонн цаас)

 • Бааз данный үүсгэх, хадгалах явцад мэдээлэл алдагдах

IT хэрэгсэл гацснаас алдагдал гарах

Шалгалтын үр дүнг шалгах, гарган авахад

 • Тест авснаас хойш 3-4 долоо хоног, 2000 гаруй шалгагч нар 2 дахин шалгана.
 • Анхны үр дүнг сурагч өдөртөө, эцсийн дүнг 7 хоногийн дараа авна.  Хэрэв дахин хянуулсан бол сурагчийн ажил үлдэхгүй.

Явуулах газар

 • Сургууль болон дээд боловсролын байгууллага дээр түшиглэн тусгай тоноглолтой анги танхим
 • Тоноглосон шалгалтын төвүүд. (доод тал нь 860, нэг ангид 20 компьютер)
 • Харгалзах  сургалтын явцад сургууль дээр нь:
  1. цаасан технологиор
  2. цахим технологиор
Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.