Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Хэмжээст оноо

ХЭМЖЭЭСТ ОНОО

 

Хэмжээст оноо буюу Scaled Score  нь гүйцэтгэлийн үр дүнг шалгуулагчдын дундажтай харьцуулан хэмжээсжүүлсэн илэрхийлэл юм. Энэ нь таны авсан оноог тухайн чиглэлээр шалгуулагчдын дундаж оноо болон стандарт хазайлттай холбон гүйцэтгэлийг илэрхийлнэ гэсэн үг.

Дундаж оноо болон стандарт хазайлт нь шалгуулагчдын тоо болон гүйцэтгэлийн чанараас хамаардаг.

Энэхүү аргачлалыг томоохон шалгалтын системүүдэд ашигладаг.

Хэìжээст оноог тооцоолон гаргахдаа дараах томъёогоор илэрхийлнэ.

 

tomiyo

 

RS - Шалгуулагчийн хувийн гүйцэтгэлийн оноо (the row score)

AV- Шалгуулагчдын дундаж оноо (the participating student average)

SD- Стандарт хазайлт (the standard deviation)

ЭЕШ-д хэмжээст оноог ашиглаж байна. Ингэхдээ шалгуулагч 200-800 онооны хооронд хэмжээст байхаар тооцдог ба дундаж нь 500 байдаг. Хэрэв таны хэмжээст оноо 490 бол та дундажаас арай доогуур оноо авсан, хэрэв 600 бол анги бүлгийн дундажаас дээгүүр оноо авсан гэсэн үг юм.

Жишээ болгон дараах хүснэгтийг үзүүлье.

Хэмжээст оноог хувьд шилжүүлсэн байдал

 

 

Хэмжээст оноо

Хувиар

Хэмжээст оноо

Хувиар

Хэмжээст оноо

Хувиар

700

90.72

540

65.54

544

27.43

670

89.54

530

61.79

430

24.20

640

91.92

520

57.93

420

21.19

620

88.49

510

53.98

410

18.41

600

84.13

500

50.0

400

15.87

590

81.59

597

46.02

380

11.51

580

78.81

480

42.07

360

8.08

570

75.80

470

38.21

340

5.48

560

72.57

460

34.46

320

3.59

550

69.15

450

30.85

300

2.28

 

 

 

 

Боловсролын үнэлгээний төв

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.