Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Ерөнхий шалгалтын төвүүд

ЭЕШ-2006 дүрэм журам  ( 1 бичлэг )

ЭЕШ-2006 хичээлийн агуулга  ( 2 бичлэг )

Хими

 1. Атомын бүтэц, элементийн электронт байгууламж
 2. Химийн холбоо
 3. Үелэх хууль, үелэх систем
 4. Химийн урвал, төрөл, ангилал
 5. Химийн урвал явагдах зүй тогтол: Термохими
 6. Химийн урвал явагдах зүй тогтол: Кинетик
 7. Уусмал, уусах чанар, уусмалын концентраци
 8. Электролитийн диссоциаци
 9. Уусмалын орчин, рН, индикатор, хүчил суурь
 10. Элементүүд, тэдгээрийн үүсгэх нэгдлийн шинж: s элемент /үелэх системд эзлэх байр, электронт байгууламж, үүсгэх дан бодис, нийлмэл бодисын физик химийн шинж чанар, үйлдвэрлэл, хэрэглээ/
 11. Элементүүдийн ерөнхий шинж: p элемент /үелэх системд эзлэх байр, электронт байгууламж, үүсгэх дан бодис, нийлмэл бодисын физик химийн шинж чанар, үйлдвэрлэл, хэрэглээ/
 12. Элементүүдийн ерөнхий шинж: d элемент /зэс, мөнгө, төмөр.... үелэх системд эзлэх байр, электронт байгууламж, үүсгэх дан бодис, нийлмэл бодисын физик химийн шинж чанар, үйлдвэрлэл, хэрэглээ/
 13. Химийн үйлдвэрийн үндэс
 14. Исэлдэн ангижрах урвал
 15. Цахилгаан химийн процесс: электролиз, гальваник элемент
 16. Органик химийн онолын үндэс, Органик нэгдэл дэх химийн холбоо, Органик бодисийн ангилал, Нүүрсустөрөгчийн бүтэц,
 17. Ханасан нүүстөрөгчид  /гомолог эгнээ, физик, химийн шинж чанар, изомер, нэршил, байгальд орших, гарган авах, хэрэглэх/ ханаагүй нүүстөрөгчид /гомолог эгнээ, физик, химийн шинж чанар, изомер, нэршил, байгальд орших, гарган авах, хэрэглэх/
 18. Ароматик нүүрсустөрөгчид /Бензолын гомолог эгнээ, физик, химийн шинж чанар, нэршил, гарган авах, хэрэглэх/
 19. Нүүрсустөрөгчийн байгалийн эх суррвалж
 20. Манай орны нүүрсустөрөгчийн байгалийн нөөц, түүний ашиглалт
 21. Хүчилтөрөгч агуулсан органик нэгдлүүд /Спирт ба фенол, Альдегид ба кетон, Карбон хүчил, Нийлмэл эфир ба тос/
 22. Нүүрс-ус
 23. Азот агуулсан органик нэгдлүүд
 24. Полимер

Англи хэл

 1. Personal life; everyday activities, likes and dislikes, free time, personal 
 2. characteristics and qualities  
 3. Family life; family life, homes
 4. Social life; school life, friends
 5. World around us; natural environment, nature conservation
 6. World of business and job carrier; future plans
 7. World of information technology and communication; the internet, use of computers
 8. World of imagination; art, music, films, theater, circus, literature
 9. Global world; English speaking countries, world cultures

 10. Та эндээс ЭЕШ-2006 хичээлийн агуулга сонирхоно уу?

Тайлан  ( 1 бичлэг )

ÝÅØ 2006 îíû Ìàòåìàòèêèéí õè÷ýýëèéí àéìãóóäûí îíîîíû ¿çүүлэлт

¹

Àéìãèéí íýð

2006 îíû
õýìæýýñò îíîîíû äóíäàæóóä

Íèéò øàëãóóëàã÷äûí òîî

1

Архангай

486.33

872

2

Баян-Өлгий

462.96

691

3

Баянхонгор

478.92

780

4

Булган

484.45

661

5

Говь-Алтай

501.73

643

6

Говьсүмбэр

498.76

221

7

Дархан-Уул

511.26

1364

8

Дорноговь

486.72

484

9

Дорнод

492.12

729

10

Дундговь

513.51

401

11

Завхан

473.40

850

12

Орхон

509.23

1435

13

Өвөрхангай

516.52

874

14

Өмнөговь

484.37

550

15

Сүхбаатар

451.54

505

16

Сэлэнгэ

506.25

1230

17

Төв

493.38

753

18

Увс

516.66

744

19

Ховд

480.58

885

20

Хөвсгөл

499.26

1112

21

Хэнтий

486.78

658

 

Íèéò

492

16442

Үйл явдалын товчоо  ( 1 бичлэг )

 

2005 îíû 11 ñàð:

 • ÁÑØÓ-íû Ñàéäûí 342 òîîò òóøààëààð ÅØ-èéã Á¯Ò çîõèîí áàéãóóëàõààð áîëîâ.
 • ÁÑØÓ-íû Ñàéäûí 343 òîîò òóøààëààð Ìýðãýæèë  àðãà ç¿éí çºâëºãºº ºãºõ ýðõ á¿õèé 11 õ¿íèé á¿ðýëäýõ¿¿íòýé “Ìýðãýæëèéí çºâëºë” ¿éë àæèëëàãààãàà ýõëýí áàéíãûí ¿éë àæèëëàãààòàé áîëîâ.

2005 îíû 12 ñàð

 • ÁÑØÓ-íû Ñàéäûí  422 òîîò òóøààëààð “Îþóòàí ýëñ¿¿ëýõ ¿ëãýð÷èëñýí æóðàì” áàòëàãäàí ãàðñíààð ÅØ-ûí øèíý ýðõ ç¿éí îð÷èí á¿ðäëýý.
 • ÅØ-ûí òàëààðõ îëîí óëñûí òóðøëàãà ñóäàëæ, õîëáîãäîõ ìàòåðèàë öóãëóóëæ  èíòåðíåòýýð ñóðòàë÷ëàâ.
 • Ïðîãðàìì, òåõíèê õàíãàìæèéí ñàëáàðò õàìòðàí àæèëëàõ êîìïàíèóäûí ìýäýýëëèéã öóãëóóëæ, ¿íèéí ñàíàëûã ñóäëàõ àæëóóä õèéâ.
 • ÅÁÑ-èéí áàãø, ñóðàã÷èä, ýöýã ýõ÷¿¿äòýé ñàíàë ñîëèëöîõ óóëçàëòóóäûã õèéâ.

 2006 îíû 1 ñàð

 • www.eec.mn, www.education.mn âýá ñàéòóóäààð ýëñýëòèéí øàëãàëòûí òàëààðõ åðºíõèé ìýäýýëëèéã ò¿ãýýæ ýõëýâ.
 • Ïðîãðàìì õàíãàìæèéí áàã àæëàà ýõëýâ.
 • Àéìàã, õîòûí Áîëîâñðîë ñî¸ëûí àðãà ç¿é÷äèéí ñóðãàëò, çºâºë㺺íä 2006 îíû 1 ñàðûí 11-íä  ìýäýýëýë õèéëýý
 • Øàëãàëòûí òºâèéí øààðäëàãà õàíãàñàí áàéãóóëëàãóóäûã ñóäëàí, øàëãàëòûí ñàíõ¿¿ãèéí òîîöîîã ãàðãàæ ÁÑØÓ-íû ñàéäòàé ãýðýý áàéãóóëàâ.
 • Óëààíáààòàð õîòûí åðºíõèé áîëîâñðîëûí ñóðãóóëèóäûí çàõèðàë, õè÷ýýëèéí ýðõëýã÷ íàðûí ñóðãàëò,çºâëºãººí 2006 îíû 1 ñàðûí 16-íààñ 17-íû õîîðîíä ÿâàãäàâ.
 • Èõ, äýýä ñóðãóóëèóäûí çàõèðëóóäûí óóëçàëò, çºâºë㺺í 2006 îíû 1 ñàðûí 11-íä  õèéâ.
 • Àéìàã, õîòûí Áîëîâñðîë ñî¸ëûí ãàçðûí àðãà ç¿é÷, áàãø íàð áîëîí ò¿øìýä¿¿äýä åðºíõèé øàëãàëòûí á¿ðòãýëòýé õîëáîîòîé ñóðãàëò, ñåìèíàð ÿâóóëæ, ãýðýý áàéãóóëàâ. /àéìàã á¿ðýýñ 1-2 õ¿í. Íèéò 35 õ¿í. 2006.01.23-27/
 • Åðºíõèé øàëãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëòûí íýã õýñýã áîëîõ õÿíàëòûí ñèñòåìûí òîíîã òºõººðºìæèéí òàëààðõ ñóäàëãààã ÿâóóëæ,  çîõèõ áàéãóóëëàãóóäòàé ãýðýý áàéãóóëàâ
 • ÁÑØÓß, Á¯Ò, Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí òºëººëºë á¿õèé áàã  ÁÍÑÓ-ä òóðøëàãà ñóäëàâ.
 • Ýëñýã÷äýä çîðèóëñàí “Ýëñýã÷” ñîíèíû àíõíû äóãààðûã ¿íýã¿é òàðààâ.

2006 îíû 2 ñàð

 • ÅØ-ûí á¿ðòãýë  2 ñàðûí 1-íýýñ àéìàã, ä¿¿ðã¿¿äýä ýõëýâ.
 • Õýâëýë, ìýäýýëëèéí õýðýãñë¿¿äýýð øàëãàëò çîõèîí áàéãóóëàãäàõ æóðàì, ò¿¿íä õýðõýí áýëòãýõ òàëààð îëîí íèéòýä ìýäýýëýë òàðààâ.
 • Åðºíõèé øàëãàëòûí çîõèîí áàéãóóëàëò, ò¿¿íòýé õîëáîîòîé ä¿ðýì æóðìûí òºñºë  áîëîâñðóóëæ, ìýðãýæëèéí çºâëºë áîëîí, ÁÑØÓß-íû ãàçðûí äàðãà íàðûí õóðëààð õýëýëö¿¿ëýâ.
 • Ìîíãîëûí ¿íäýñíèé òåëåâèç, Èéãë òåëåâèç, Ìîíãîëûí ¯íäýñíèé  ðàäèîãîîð åðºíõèé øàëãàëòûí òàëààð ÁÑØÓß-û õîëáîãäîõ õ¿ì¿¿ñ, Á¯Ò-èéí òºëººëë¿¿ä îðîëöñîí øóóä ÿðèëöëàãà õèéñýí áà äèñêýí äýýð áè÷èæ àéìàã, ä¿¿ðã¿¿äýä õ¿ðã¿¿ëýâ.
 • Ñýëýíãý, Îðõîí, Äàðõàí-Óóë àéìãóóäààð ÿâæ ýöýã, ýõ, áàãø, ñóðàã÷äûí òºëººëºã÷òýé óóëçàëò õèéâ.

 2006 îíû 3 ñàð

 • ÅØ-èéí á¿ðòãýë 3 ñàðûí 1-íýýñ 14 õîíîãîîð ñóíãàãäàâ.
 • Ìýðãýæëèéí çºâëºëèéí õóðëààð çîõèîí áàéãóóëàëòûí òàëààðõ àñóóäëóóäûã øèéäâýðëýâ.
 • Àéìàã, ä¿¿ðãèéí á¿ðòãýã÷ íàðòàé á¿ðòãýëèéí ìýäýýëëèéí ñàí õ¿ëýýëöýæ, ñàíõ¿¿ãèéí òîîöîîã òóëãàí àêò ¿éëäýâ.
 • Ìýäýýëýë ò¿ãýýõ àæèë ¿ðãýëæëýâ.
 • Øàëãàëòûí êîìèññ áîëîí òºâ¿¿äýä àæèëëàõ õ¿íèé íººöèéí  á¿ðòãýë ñóäàëãàà õèéãäýâ.
 • ÁÑØÓÑàéäûí 69 òîîò òóøààëààð ÅØ-ûã 2006 îíä íýã óäàà àâàõààð õýëýëöýæ øèéäâýðëýâ.

2006 îíû 4 ñàð

 • Ýëñýã÷äýä çîðèóëñàí æèøèã äààëãàâðûí ñàí, çºâëºìæ¿¿äèéã www.eec.mn ñàéòûí “Mýðãýæèëòýí çºâëºæ áàéíà” áóëàíä áàéðëóóëàâ.
 • Ýëñýã÷äýä çîðèóëñàí “Ýëñýã÷ “ ñîíèíû II,III äàõü äóãààðûã  ¿íýã¿é òàðààâ.
 • Ǻâëºõ áàãèéã 67 áàãø, ìýðãýæèëòýíã¿¿äèéí á¿ðýëäýõ¿¿íòýé áàéãóóëàí 10 õè÷ýýëýýð çºâëºìæ, æèøèã äààëãàâðóóä, õè÷ýýë¿¿äèéí òàêñîíîìóóäûã áîëîâñðóóëæ íèéòýä ò¿ãýýâ.
 • ÁÑØÓß-íû íýýëòòýé ºäºðëºãò  ÅØ-ûí òàëààðõ ìýäýýëëèéã òàðààâ.
 • ÅØ-ûí á¿ðòãýë 4-ð ñàðûí 15-ä õààõ áàéñàí áîëîâ÷ äàõèí  ñóíãàâ.
 • ÅØ-ûí ñýäýâ, äààëãàâðûã áýëòãýõ àæëûí õýñýã àæèëäàà îðîâ.

2006 îíû 5 ñàð

 • Íèéò óëñ äàÿàð 40 øàëãàëòûí òºâä çýðýã øàëãàëò ýõëýõýýð òîâëîãäîâ.
 • ÅØ-ûí á¿ðòãýëèéí õóãàöààã 05 ñàðûí 15 õ¿ðòýë äàõèí ñóíãàâ.
 • պ人, îðîí íóòàãò àæèëëàõ ÅØ-ûí òºëººëºã÷èä ñóðãàëò ñåìèíàðò õàìðàãäàæ, òîìèëîëòîîð àæèëëàâ.
 • Øàëãóóëàã÷äûí øàëãàëò ºãºõ ãàçàð, àíãè òàíõèì, ñóóõ ñóóäàë çýðãèéã çààñàí øàð õóóäàñûã óëñ îðîí äàÿàð øàëãàëò ýõëýõýýñ 1-5 õîíîãèéí ºìíº àéìãóóäûí áîëîâñðîëûí õÿíàëòûí áàéöààã÷èä, ä¿¿ðã¿¿äýä Áîëîâñðîë õàðèóöñàí ò¿øìýä¿¿äýýð äàìæóóëàí òàðààâ.
 • 2006 îíû 5-ð ñàðûí 26-28-íû ºäð¿¿äýä  ÅØ öàãèéí õóâààðèéí äàãóó ÿâàãäëàà.
 • ÝÅØ-ûí àéìàã, ä¿¿ðã¿¿äýä àæèëëàñàí õ¿ì¿¿ñýýñ ìàòåðèàë õ¿ëýýí àâàõ, ãýðýýã ä¿ãíýõ àæëóóä õèéãäýâ.

2006 îíû 6 ñàð

 • Åðºíõèé øàëãàëòûí ìàòåðèàë çàñàõ àæèë 2006.06.02-íîîñ àëáàí ¸ñîîð ýõëýâ.
 • պ人, îðîí íóòãèéí øàëãàëòûí ä¿í 2006.06.16-íààñ èíòåðíåòýä òàâèãäàæ ýõëýâ.
 • Áàòëàìæ õóóäàñ õýâëýõ, òàðààõ àæëóóä 2006.06.25-íû äîòîð äóóñàâ.

2006 îíû 7 ñàð

 • ªðãºäºë ãîìäëûã 7 ñàðûí 6-íûã äóóñòàë õ¿ëýýí àâ÷ øèéäâýðëýâ.
 • Ìàòåðèàëûã àðõèâëàõ àæëóóä ìºí ñàðûã äóóñòàë õèéãäýæ ýõëýâ.
 • Ä¿í ìýäýýíä íýãäñýí ä¿ãíýëò õèéãäýâ.
 • ÅØ-ûí íýãäñýí òàéëàíãèéí êèíî áîëîí íîì áýëòãýõ àæèë ýõëýâ.

2006 оны Ерєнхий шалгалтын мэдээлэл

 
Их, дээд сургуулийн элсэлттэй холбоотойгоор Монгол Улсын боловсролын салбарт хийгдэж буй томоохон шинэчлэл болох Ерєнхий шалгалтыг Боловсролын vнэлгээний тєв бие дааж, холбогдох байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр анх удаа амжилттай зохион байгууллаа.

 

 

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.