Facebook Twitter Google+ LinkedIn

Шалгалтын систем

ЭЕШ-ын шалгалтын систем

 

БҮТ нь Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын бэлтгэлийг хангах, зохион байгуулахдаа шударга, нээлтэй, ил тод байлгахыг эрхэмд үзэхээс гадна алдаа, эрсдэл гаргахгүй байх, өртөг зардлыг аль болох багасгах, мэдээллийн технологийн шийдлийг зөв ашиглахыг зорьж байна.

Энэ жил Элсэлтийн Шалгалтын системд SMS буюу мэссэж үйлчилгээг нэвтрүүлснээр шалгуулагчид цаг хугацаа, орон зайн хамааралгүйгээр шалгалтын дүн мэдээ, хуваарь, хувийн мэдээлэл болох нууц үг, бүртгэлийн дугаар зэргийг мэссэж илгээн авах боломжтой болж байгаа юм.

2013 оны Элсэлтийн ерөнхий шалгалтын системийн ерөнхий бүтцийг дараах байдлаар томъёолж байна.

 

ЭЕШ-ийн бүтэц

 

 

ЭЕШ-ЫН Системийн дараалал (тойм)

Элсэлтийн ерөнхий шалгалтыг дараах дарааллын дагуу зохион байгуулна.


1.    ЭЕШ-ын бэлтгэл ажлыг хангах

2.    Бүртгэх үйл ажиллагаа

3.    Бүртгэлийн баазаас шалгуулагчдын заалны хуваарь гаргах, суудлын хуваарь хэвлэх, тараах

4.    Баганан код хэвлэх, уутлах, битүүмжлэх

5.    Гэрээний хуудас хэвлэх, уутлах

6.    Хариултын хуудасны загвар гаргах, хянах, хэвлэх

7.    Сургалт үе шаттай зохион байгуулах

8.    Шалгалтыг зохион байгуулах

9.    Шалгалтын ìатериал төвлөрүүлэх

10.  Шалгалтын ìатериалыг засах, үр дүнг ìэдээлэх

11.  Шалгуулагчдийн өргөдөл, гомдол хүлээн авах, хариу өгөх

12.  ЭЕШ-ын дүн мэдээг боловсруулах, тайлан бичих

13.  Эрдэм шинжилгээний бага хурал зохион байгуулах

14.  Тайланг хүлээлгэн өгөх

Copyright © 2006-2017
  ЗОХИОГЧИЙН ЭРХ ХУУЛИАР ХАМГААЛАГДСАН.