Мэдээ, мэдээлэл

2018-11-20 10:35:29 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиад амжилттай боллоо
2018-11-16 16:09:43 СӨБ-ын сургалтын цөм хөтөлбөр үнэлгээний арга зүйн сургалт Өмнөговь аймагт боллоо
2018-11-16 14:56:50 “Хөтөлбөрт суурилсан даалгавар боловсруулах арга зүй” сургалт Өмнөговь аймагт боллоо
2018-11-06 15:35:02 “ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ДУНДГОВЬ АЙМАГТ БОЛЛОО
2018-11-06 11:17:53 ХӨТӨЛБӨРТ СУУРИЛСАН ДААЛГАВАР БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СУРГАЛТ ХЭНТИЙ АЙМАГТ БОЛЛОО
2018-11-02 09:34:23 “Дарханы Ирээдүйн Эзэд” олимпиадын удирдамж